2015-05-03 Frederikshavn Rideklub Springstævne - iShoot Portfolio