2014-12-27 WhiteHawks- Sønderjyske - iShoot Portfolio