2015-01-23 Frederikshavn White Hawks - Esbjerg Energy - iShoot Portfolio