2015-02-10 Frederikshavn White Hawks - Sønderjyske Ishockey - iShoot Portfolio