2015-02-24 Frederikshavn White Hawks - Odense Bulldogs - iShoot Portfolio