2015-03-08 Frederikshavn White Hawks - Aalborg Pirats - iShoot Portfolio